• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers, gang, oefenzaal) is het verboden te roken.
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • U dient bij de 1e afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en deze aan uw behandelend therapeut te tonen.
 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw therapeut zal u ophalen.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet op tijd geannuleerd is, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Indien uw verzekering ergotherapie/fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.
 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen omtrent ergotherapie/fysiotherapie of andere therapieën door uw verzekeraar. Blijf de hoeveelheid behandelingen/vergoeding zelf in de gaten houden gedurende het behandelproces. Paradocs is niet verantwoordelijk als u over uw vergoedingenaantal heen gaat.
 • Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer/huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij één van de therapeuten.
 • Indien u gebruik maakt van de oefenzaal doet u dit op eigen risico. Het zelfstandig gebruiken van apparaten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.
 • Als de behandeling (ook) in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone sportschoenen te dragen.
 • Het nuttigen van etenswaren en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de training-, en behandelruimtes, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven. Eventueel ook anoniem.
 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Zie www.kngf.nl voor meer informatie.

Betalingsvoorwaarden Paradocs

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (hiervoor geld 100% behandeltarief).
 • Betaling van de therapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het Paradocs vrij om incassomaatregelen te nemen.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
 • De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen. Indien uw verzekering ergotherapie/fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.
 • Fitness & Training wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Reglement: “Paradocs Fitness en Training”

 • Voordat u zich inschrijft bij “Paradocs Fitness en Training”, dient u volledig op de hoogte te zijn van dit reglement. Wanneer u dit formulier heeft ondertekend, dan verklaart u akkoord te gaan met de hierna vermelde bepalingen. Elk deelnemer dient zich bij inschrijving te identificeren middels paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De minimale leeftijd van de deelnemer is 15 jaar. De ouders of voogd van 15 en 16 jarigen dienen voor akkoord een handtekening op dit formulier te plaatsen.
 • Bij (mogelijke) lichamelijke klachten zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor het consulteren van hun huisarts of fysiotherapeut en zijn zij verplicht om lichamelijke klachten te melden voordat zij een trainingsprogramma starten.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de strippenkaart. Alle strippenkaart zijn flexibel, d.w.z. dat u binnen openingstijden van de Fitness & Training zelf mag bepalen wanneer en welke sportactiviteit u gaat volgen.
 • Deze strippenkaart is een jaar geldig. Binnen een jaar moeten de strippen zijn gebruik. Na een jaar vervalt elke vorm van gebruik. Na gebruik kan een nieuwe strippenkaart worden aangevraagd. Hiermee valt u dan onder de dan geldende voorwaarden.
 • In geval van letsel of een langdurige blessure welke langer is dan een uw jaar geldigheid van de strippenkaart kan na schriftelijke toestemming van “Paradocs Fitness en Training” uw strippenkaart tijdelijk stopgezet worden (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld een stage, studie, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een dokters- of fysioverklaring. Het stopzetten van de strippenkaart kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van de strippenkaart wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting tot maximaal zes maanden.
 • De betaling van de strippenkaart geschiedt vooraf via een factuur welke u ontvangt. Indien u contant betaalt, kan dat alleen vooraf van het gehele bedrag van de strippenkaart. Bij contante betaling is deelbetaling niet mogelijk.
 • “Paradocs Fitness en Training” is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen.
 • “Paradocs Fitness en Training” behoudt zich het recht voor om in de zomer een aangepast lesrooster te maken en tijdens nationale feestdagen openings- en sluitingstijden te wijzigen. Deelnemers worden o.a. via onze website en sociale media op de hoogte gehouden van wijzigingen. “Paradocs Fitness en Training” houdt zich het recht voor om het totale aantal ingeschrevenen te beperken, evenals de openingstijden en lesindeling te wijzigen. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van “Paradocs Fitness en Training” gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Een eerste introductie les in de fitness is verplicht. Na deze uitleg kunt u op een veilige en verantwoorde wijze individueel trainen. Er zijn ook mogelijkheden voor een vervolgtraining of een ‘personal training’. Informatie hierover kunt u bij de trainer krijgen.
 • In het lesrooster staan de tijden, dagen en sportactiviteiten aangegeven. Reserveren voor een groepsles is verplicht via de website. Minimaal 2 deelnemers per les, het maximale aantal deelnemers verschilt per les.
 • Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding, sportschoenen die niet afgeven en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnessapparatuur en andere toestellen dienen na de training, door de gebruiker, schoongemaakt te worden. Fitnesstoestellen en/of oefeningen mogen alleen uitgevoerd worden zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.
 • Paradocs Fitness en Training Community:
  Om de gezellige en informele sfeer bij “Paradocs Fitness en Training” te behouden, zijn er huisregels. Deze regels zijn over het algemeen simpel, logisch en goed te verklaren. Wanneer blijkt dat omgangsvormen vervagen, zullen de huisregels aangepast of aangescherpt worden. Indien de algemene voorwaarden (indirect) discriminerend (kunnen) zijn, dient de betrokkene in overleg te treden met de leidinggevende van “Paradocs Fitness en Training” om te zoeken naar een passende oplossing.
  • Het deelnemen en actief meedoen met een sportactiviteit is geheel voor eigen verantwoording.
  • “Paradocs Fitness en Training” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen. Dit geldt ook in het geval dat er persoonlijke bezittingen aan “Paradocs Fitness en Training” worden afgegeven.
  • Degene met een strippenkaart of een introducee die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, misbruik maken van, asociaal gedrag en/of onder afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot de vestiging van “Paradocs Fitness en Training” verboden.
  • Telefoneren mag alleen in de horecaruimte, sms’en en overige alleen zonder geluid (tril of stil).
  • Handel/ruil en/of andere zaken waar “Paradocs Fitness en Training” niet van op de hoogte is, is verboden.
  • Er wordt verzocht om als voertaal binnen het sportcentrum Nederlands of Engels te spreken.
  • I.v.m. de veiligheid raden wij u aan geen sieraden te dragen tijdens het sporten. Het dragen van een hoofddeksel (hier valt alles onder) wordt afgeraden.
  • Heren zijn verplicht een T-shirt met mouw te dragen, een singlet of haltershirt is niet toegestaan.
  • In de fitnessruimte is het drogen van slippers niet toegestaan.
  • Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen worden niet toegestaan deze mee te nemen in de fitnessruimte.
  • Alleen personeel van “Paradocs Fitness en Training” mag de geluidsinstallatie bedienen.
  • Alleen personeel van “Paradocs Fitness en Training” is gerechtigd om af te wijken van de boven genoemde voorwaarden.