Wat is Ergotherapie?

Linde is een huilbaby van zes maanden, haar moeder is moedeloos.  Amar zit in groep 4, en hoe goed hij zijn best ook doet, zijn handschrift blijft onleesbaar. Rima ondervindt door haar motorische beperking (hemiplegie) veel problemen met aan- en uitkleden. Ze is nu negen jaar en wil het graag zelf doen!

Ergotherapie betekent mogelijk maken
Ergotherapie is een paramedisch beroep dat de mogelijkheid biedt om op een optimale wijze dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren in de eigen omgeving. Ook kinderen kunnen om welke reden dan ook problemen hebben in hun dagelijkse activiteiten.

Ieder kind moet kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven, thuis op school en in zijn of haar leefomgeving. Een kind leert om zelfstandig handelingen uit te voeren: spelen, bewegen en schoolse vaardigheden.Wanneer hij of zij hierbij om welke reden dan ook moeilijkheden ervaart, biedt de ergotherapeut ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Hierbij houdt zij rekening met de voor het kind belangrijke activiteiten, zijn of haar mogelijkheden en de omgeving.


Samen met moeder wordt achterhaald waarom Linde van zes maanden zoveel huilt. Naar aanleiding daarvan wordt geadviseerd en behandeld, waarbij een optimale ontwikkeling centraal staat. Spelenderwijs zal er met Amar gewerkt worden aan betere schrijfvoorwaarden en een leesbaar handschrift.
Samen met Rima (hemiplegie), wordt gezocht naar de meest handige manier van aan- en uitkleden; zo nodig geeft de ergotherapeut informatie over hulpmiddelen, zodat ze het ondanks haar motorische beperking zelf kan doen.